Zorgbeleid

Zorgbeleid

Van harte welkom op de website van GO.grembergen-zele, de basisscholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Wie kiest voor onze school, kiest voor degelijk onderwijs. In onze school is iedereen welkom. Hier kan je kind gelukkig opgroeien en wordt het met de beste zorgen omringd. Kinderen krijgen inspraak en voelen zich betrokken. Gelukkige kinderen gaan graag naar school. Ze voelen zich thuis en leren graag iets bij. Zo krijgt je kind de beste kansen om goed te leren.

De basisschool ’t Vlasbloempje is een school met een lange traditie, een hoog niveau en gemotiveerde medewerkers. Wij zijn een school waar de totale persoonlijkheidsontwikkeling van je kind belangrijk is. Het verwerven van kennis, het ontwikkelen van vaardigheden en technieken, het vormen van attitudes, zowel op sociaal en emotioneel, als op cultureel, creatief en psychomotorisch vlak, zijn onontbeerlijk voor de ontwikkeling van ieder kind. Op vaste tijden en telkens wanneer het nodig is, in het belang van het kind, komt het multidisciplinair team samen om een individuele leerlingenbegeleiding te verzekeren. Problemen worden onmiddellijk aangepakt. Wij wachten niet op een oudercontact om de ouders op de hoogte te brengen als er echte problemen opgemerkt worden. Ieder personeelslid staat steeds klaar om onze leerlingen, jullie kinderen, te behandelen als een VIP, een Veelzijdige Intelligente Persoonlijkheid. Zoals een directrice met wie ik vroeger nog heb samengewerkt altijd zei: “Wij bieden onderwijs met 3 H’s, wij bieden onderwijs voor hoofd, hart en handen.” Uw kind verdient kwaliteitsonderwijs!

We willen ook de school zijn waar je kind leert werken. We ijveren dus voor een degelijke voorbereiding op het secundair onderwijs. We vinden het belangrijk dat je kind voorbereid wordt op verder studeren. Leren leren, taken plannen, informatie opzoeken en zelfstandig werken is enorm belangrijk voor de verdere studieloopbaan van je kind. Door middel van hoeken- en contractwerk oefent je kind deze vaardigheden en attitudes.

’t Vlasbloempje is een school met eigentijdse werkvormen. Een moderne school volgt de nieuwste onderwijsmethodes. De leerkrachten scholen zich regelmatig bij en de leeromgeving passen we steeds aan om je kind het allerbeste te geven. De vernieuwde werkvormen verhogen de betrokkenheid van je kind bij de lessen en zorgen voor betere leerresultaten.

We willen er ook voor zorgen dat de kinderen helemaal niet bang zijn voor een andere taal. Om deze reden geven we dan ook reeds en paar jaar Frans vanaf de kleuterklas. Wij waren dan ook heel fier toen we de uitgeverij hoorde vertellen dat wij in de wijde omgeving de eerste waren die met dit project van start gingen. Vele scholen uit de buurt zijn dan ook ons voorbeeld gevolgd. Ondertussen lopen de muizen, Pistache en Vanille, al in vele scholen rond. zijn.

Het is dan ook goed te voelen in de lagere afdeling dat vanaf de kleuterklas de aanzet reeds gegeven werd.

Onze nieuwe methode Frans, volledig aangepast aan de eindtermen, draait volop in het 5de en 6de leerjaar. Op alle manieren wordt deze methode ondersteund: boeken, vertelplaten, geluid, grote prenten, via pc en smartboard, ... Sinds september 2012 hebben wij nog een wijziging aangebracht binnen dit leerproces. De dialogen van de leerstof 2de taal worden vanaf dit schooljaar reeds aangebracht in het 4de leerjaar. Door deze manier van werken zal de woordenschat reeds gekend zijn voor het jaar dat volgt en neemt de moeilijkheidsgraad voor de kinderen een beetje af. Op deze wijze kan het vijfde leerjaar ook meer verdiepen bij de aanbreng van het Frans.

Als basisschool van het GO!, willen wij ook de school zijn waar jouw kind uniek is. Aangepaste klassen en klasdoorbrekend werken maken onderwijs op maat van je kind mogelijk. In onze basisschool bieden we kwaliteitsonderwijs op hoog niveau. Een hoog niveau is pas geloofwaardig wanneer je aan alle kinderen, op basis van hun mogelijkheden, het maximum hebt kunnen bieden en met hen het maximum hebt kunnen bereiken. Wij hebben aandacht voor de knappe leerling en bieden hem extra uitdagingen. Kinderen met problemen worden maximaal ondersteund.

Een school die je kind opvoedt tot een verantwoordelijke jongere … Samen afspraken maken en deze ook consequent naleven wordt bij ons hoog in het vaandel gedragen. Respect hebben voor elkaar in de ruimste zin, dit wil zeggen voor elkaars lichaam, eigendom, mening en cultuur. Zich hoffelijk en beleefd gedragen, zowel binnen als buiten de school is een streefdoel. Ook respect voor de natuur speelt een grote rol. Traditionele waarden zoals orde, tucht, beleefdheid en respect vinden wij heel voornaam. Een school die jouw kind sociaal vaardig maakt.

Daar wij inspraak belangrijk vinden hebben wij een echte leerlingenraad. Maandelijks zijn er dan leerlingen die samen met de directeur vergaderen over onderwerpen die hen nauw aan het hart liggen. Hun vragen en problemen krijgen dan vorm tijdens de personeelsvergaderingen of vergaderingen met de vriendenkring.

Het voltallige team van ‘t Vlasbloempje leert kinderen om te gaan met elkaar en met verschillen tussen mensen.

Onze zorgcoördinator, Wendy Keppens, legt even de praktijk uit:

Wie staat in voor de zorg van onze kinderen?

Elke klasleerkracht doet aan eerstelijnszorg binnen de eigen klas, door gericht te differentiëren. Tijdens de uren contract- en hoekenwerk bijvoorbeeld trachten de leerkrachten oefeningen te voorzien op niveau van elk kind. Niet alleen tijdens deze specifieke werkvormen krijgen de leerlingen onderwijs op maat. De dagdagelijkse klaspraktijk is immers doordrongen van allerlei vormen van differentiatie.

Het zorgbeleid is uiteraard niet alleen het werk van de klastitularissen. Binnen onze school is er ook een zorgcoördinator /GOK-leerkracht (ZOCO) werkzaam. Zo komt de tweedelijnszorg op de proppen. Zij werken op 3 niveaus. De GOK-leerkracht werkt op leerlingenniveau, leerkrachtenniveau en schoolniveau.

De acties die gepland en uitgevoerd zijn perfect uitgewerkt in ons GOK-plan waar vooral preventie-remediëring en taalvaardigheid extra in de verf gezet worden. Dit neemt echter niet weg dat ook de thema’s: diversiteit, socio-emotionele ontwikkeling, leerling- en ouderparticipatie, doorstroming en oriëntering aandacht krijgen.

Onze aandacht gaat zeker en vast ook naar het thema “diversiteit”.

Het omgaan met de verschillen, in ruimer aspect, werd in samenwerking met steunpunt GOK en de pedagogische begeleidingsdienst in een groot daglicht geplaatst worden. Een kernteam heeft een aantal thema’s uitgewerkt in alle aspecten van “diversiteit”. Weer zijn we een ervaring rijker.

Momenteel is juf Tania onze "GOK-juf" doch de minister wist dit woord toch wel op een positieve manier aan te passen naar "vlinderjuf" daar zij in iedere klas verschillende kinderen bijstaat en help. Ze fladdert dus van de ene klas naar de andere, van kleuter naar leerling lagere ...

De zorgcoördinator werkt eveneens op 3 niveaus: coördinatie zorg op school , ondersteunen van leerkrachten en begeleiding van de leerkrachten.

De zorgcoördinator neemt initiatieven inzake de preventie en remediëring van ontwikkelings-en leerachterstanden en/of de begeleiding inzake socio-emotionele problemen en/of het gericht differentiëren in het curriculum.

Als een probleem niet opgelost geraakt, is een specifieke aanpak nodig. In onderlinge samenspraak met de zorgcoördinator wordt hulp aangeboden via het zorgteam (=directie, zorgcoördinator, vlinderjuf én CLB).
Het zorgteam speelt een ondersteunende rol op niveau van de leerlingen en leerkracht. Het specifieke probleem (noden en/of behoefte) wordt niet enkel besproken maar er wordt ook gezocht naar oorzaken/oplossingen.

Naast het zoeken naar oplossingen voor zorgproblemen, volgt de zorgcoördinator nauwgezet het leerlingvolgsysteem op en het leesonderwijs van de jonge lezertjes. Op deze manier wordt er gewaakt over gepaste zorg voor elk kind. “Kort op de bal spelen” zoals wij zeggen.

Daarnaast ondersteunt zij het handelen van de leerkrachten en helpt zij, naast het opvolgen van alle acties, ook mee bij het uitvoeren van de acties die in onze handelingsplannen beschreven staan.

Ook is het van zéér groot belang dat de zorgcoördinator de ouders steeds onmiddellijk op de hoogte brengt bij eventuele problemen. Hier kan men duidelijk spreken van nauwe betrokkenheid en kunnen de ouders uitgenodigd worden tijdens een MDO (samen met het zorgteam) of een individueel gesprek.

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt van onze school voor de ouders wanneer er zich specifieke problemen voordoen. Zij is de schakel tussen de ouders, de klasleerkrachten, logopedisten, CLB, revalidatie…
Sinds het schooljaar 2006-2007 is juf Wendy de zorgcoördinator van onze school.

U kan voor een afspraak bij de zorgcoördinator terecht op de telefoonnummers van de school 052 21 34 23 of 0476 95 40 28. Er is ook nog haar emailadres: zorgco123@gmail.com Daar zij ook nog voor de klas staat graag enkel tijdens de recreatiemomenten bellen.