Huiswerkbeleid

HuiswerkbeleidHuiswerk ligt in het verlengde van het leerproces wat in de klas is gestart. Het vormt de brug tussen de school en de ouders. Via ons huiswerkbeleid willen we spanningen en conflicten vermijden en inspelen op de individuele behoeften van de leerlingen.

 Omwille van de verschillende doelstellingen die we met het huiswerk kunnen bereiken engageren we ons om een grote diversiteit aan te bieden. Het huiswerk beperkt zich niet tot het opgeven van een taal - of rekenoefening of het leren van een les. Ook andere opdrachten, die de gewoontevorming en het zelfstandig werken bevorderen komen aan bod.

Niet alle kinderen zijn gelijk. Met hun individuele verschillen willen we rekening houden en dit kan slechts door in sommige gevallen het huiswerk te differentiëren. Dit wil niet zeggen dat alle taken moeten gedifferentieerd worden, maar soms zal een bepaald kind meer gebaat zijn bij een remediërende huistaak, op voorwaarde dat ze dan ook echt remediërend is en niet als een extra belasting wordt opgelegd.

De verwachtingen naar de ouders toe worden eenvoudig en duidelijk verwoord en toegelicht tijdens de jaarlijkse infoavond begin schooljaar. Het schoolteam engageert zich hier om een eenduidigheid te brengen.

Bij het huiswerk is het niet de kwantiteit, maar de kwaliteit die voorop moet worden gesteld. Het leerproces is belangrijker dan wat er wordt geleerd. Zich een leer- en werkhouding aanmeten is daarbij essentieel.

Op bepaalde dagen zijn de leerlingen huiswerkvrij: kermis, eerste communie, H. Vormsel, Lentefeest, Jaarmarkt…
Tijdens de vakantieperiodes kunnen – indien nodig – extra remediëringstaken of leestaakjes gemaakt worden, dit in overleg met de ouders.


Doelstellingen:
 •  Het verwerken en inoefenen van de geziene leerinhouden
 • Huiswerk als gewoontevorming om een zekere werkhouding en werkdiscipline te leren
 • Ouders laten zien wat kinderen in de klas leren
 • Leren zelfstandig te werken door zelf doelen te stellen, te plannen, een geschikte strategie te kiezen, zelf problemen op te lossen, zichzelf te motiveren en blijvend te concentreren.
 • Voorbereiding op het secundair onderwijs

Engagement rond differentiatie

Wij erkennen dat leerlingen verschillend zijn en hierdoor soms meer behoefte hebben aan bepaalde taken dan andere leerlingen. Omwille van deze verscheidenheid willen we dan ook differentiëren. Zwakkere leerlingen worden wat meer gestuurd en krijgen huiswerk gericht op ‘het verwerken en inoefenen van leerinhouden’, terwijl sterkere leerlingen een taak krijgen die gericht is op ‘gewoontevorming’ of op ‘zelfstandig werken’. Uiteraard is het wel de bedoeling dat ook deze zwakkere leerlingen zelfstandig leren werken. Daarom zullen we ook niet altijd differentiëren, alleen maar als het nodig is.

 
Engagement rond zelfstandig werken

We vinden het als team heel belangrijk dat onze leerlingen zelfstandig leren werken. Zelfstandig werken is geen synoniem van individueel werken en kan dus ook per twee of meerdere leerlingen samen (groepsopdrachten). Het is de bedoeling dat zij hierin leren plannen, organiseren, uitvoeren en zichzelf evalueren. Via de aanzetten in de klas stimuleren wij onze leerlingen om thuis verder zelfstandig te werken. We kiezen onze huiswerkopdrachten dan ook zo uit dat we deze doelstellingen kunnen bereiken. (vb. alternatieve huistaken)

 
Engagement i.v.m. leren leren

Als schoolteam vinden wij het heel belangrijk dat een leerling een werkattitude aanleert en op een zelfstandige manier de geleerde leerinhouden verwerkt en inoefent. We beseffen uiteraard dat dit proces niet voor alle leerlingen even gemakkelijk verloopt. Daarom engageren wij ons om de leerlingen in de klas leerhoudingen bij te brengen, te leren plannen en zich te organiseren en geven wij hun studietips mee. Lessen en taken worden niet zomaar gauw genoteerd in de schoolagenda, maar worden aanzien als een adequate werkvorm. Zij worden dan ook eerst in de klas met de leerlingen besproken hoe ze geleerd en gemaakt kunnen worden.

 
Engagement i.v.m. evaluatie

We beschouwen het huiswerk als een volwaardige didactische werkvorm en zijn daarom bereid het ook op een volwaardige manier te evalueren. Alle huiswerken worden nagekeken en afhankelijk van het feit tot welke soort het behoort, zal de evaluatie verschillend zijn: schriftelijk of mondeling. In ieder geval krijgen alle leerlingen op die manier feedback over hun werk. We opteren vanzelfsprekend voor een individuele feedback, maar beseffen daarbij wel dat dit niet voor alle huiswerken haalbaar is.
 

Verwachtingen naar de ouders

 • Goede omstandigheden waarin het huiswerk kan worden gemaakt;
 • een positieve ingesteldheid ten aanzien van huiswerk;
 • het kind aansporen om ermee te beginnen;
 • elke dag samen met het kind de opdrachten in de schoolagenda overlopen, in het 5de en 6de leerjaar is dit minder noodzakelijk, alhoewel het bij leerlingen met leermoeilijkheden nog erg nuttig kan zijn;
 • al eens meeluisteren als het kind hardop leest;
 • controleren of het huiswerk gemaakt is, in het 5de en 6de leerjaar moet dit meer tot de verantwoordelijkheid van de leerling behoren; de leerling draagt zelf de consequenties ervan
 • in geval van problemen dit zo vlug mogelijk signaleren aan de leerkracht;
 • het kind aansporen om netjes en verzorgd te werken;
 • zich niet teveel met het huiswerk bemoeien;
 • het kind al eens de les overhoren;
 • reacties noteren bij het huiswerk;
 • dagelijks ondertekenen agenda
 • een stukje verantwoordelijkheid aan het kind laten, lukt het niet dan ingrijpen (het gaat hier wel om de werkhouding, niet om het inhoudelijke aspect van het huiswerk);
 • kritisch beoordelen wat het kind aankan, qua tempo (Indien het kind binnen de afgesproken tijd zijn huiswerk niet kan afwerken, mag het stoppen. Dit wordt samen met de ouders besproken.);
 • materiaal helpen zoeken.
 

Technische fiche

Hoeveel keer in de week is er huiswerk?

Voor L1, L2, L3  gebeurt dit 3x/week en voor L4 gebeurt dit 4 x/ week.

In L3 en L4 kan ook leren plannen: vb: het huiswerk van maandag tegen woensdag klaar hebben.

Voor L5 en L6 gebeurt dit dagelijks en moet er zeer planmatig gewerkt worden.

 

Hoelang werkt een gemiddelde leerling aan het huiswerk?

Het is moeilijk om een juiste tijdsduur te bepalen, juist omdat de individuele verschillen zo groot kunnen zijn. Toch trachten wij zoveel mogelijk de tijdsduur te beperken tot onderstaande tabel.


L1 15 minuten + lezen

L2 15 à 20 minuten + lezen

L3 30 minuten + lezen

L4 40 minuten + lezen

L5 50 minuten

L6 60 minuten


We merken dat lezen noodzakelijk is, als richtlijn stellen we toch 10 à 15 minuten per dag. Lezen moet een gewoontevorming worden.


Welke opdrachten?

- verwerkingsopdrachten: vb. taal- of rekenoefeningen

- gewoontevorming: vb. Zoek iets op over…

- zelfstandig werken: vb. Bedenk iets rond…

- creatieve opdrachten

- een collage samenstellen over een bepaald thema

- opzoekwerk rond een bepaald thema

- een voorbereidende tekst doornemen om informatie te verwerven

- bladeren, plantjes ... verzamelen

- een herbarium aanleggen

- een natuurkundig proefje uitproberen om later in de klas te demonstreren

- foto's, prentjes of plaatjes opzoeken

- een boek lezen

- een tekstbespreking maken

- een gedichtje voorbereiden als toneelstukje

- een dialoog inoefenen om in de klas te dramatiseren

- afwerken van een powerpoint/prezi

- oefeningen op kweetet.be

- specifieke remediëringsoefeningen voor de zwakke leerlingen opgebouwd volgens moeilijkheidsgraad

- ...

 

Leren leren

Per dag maximum één les, waarbij leermethodes vanuit de klas worden meegegeven (een studiebegeleiding).

Afhankelijk van de lessen kunnen zij ook per twee of per drie geleerd worden. Zo kan een kind ook buiten de school komen tot zinvolle samenwerking.

 

Wat doen we als een huiswerk niet werd gemaakt?

We vragen de reden, deze wordt schriftelijk door de ouder in de schoolagenda genoteerd. Het kind krijgt in dit geval uitstel tot de volgende dag.

 
Indien een kind voor een derde keer op rij niet in orde is, noteert de leerkracht dit in de schoolagenda van het kind en vraagt een overleg met de ouders aan, zodat er remediërende maatregelen kunnen afgesproken worden.

Als kinderen regelmatig niet in orde zijn, gelden de volgende afspraken:
 • inhalen huistaak tijdens de speeltijd van 15u10 – 15u35

Wat doen we bij ziekte?

Huistaken en lessen meegeven aan zieke leerlingen kan enkel en alleen op vraag van de ouders rechtstreeks aan de juf of via mail aan juf, zoco of directie.
Toetsen na afwezigheden worden ingehaald indien echt nodig. Er wordt samen met de leerlingen gekeken wanneer.